Засаг даргын орлогч

Хайдавын Отгонжаргал

Сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дунд болон богино хугацааны бодлогыг төлөвлөн зохион байгуулалтаар хангаж, чиг үүргийн дагуу бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх замаар сумын эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн зорилтыг хангаж ажиллах чиг үүрэгтэй.