Прокурор

ТАНИЛЦУУЛГА

1930 оны 4 дүгээр сард хуралдсан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын 6 дугаар Их Хурлын шийдвэрийн дагуу Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1930 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн 25 дугаар тогтоолоор "Улсын прокуроруудаас гүйцэтгэх эрх, үүргийн дүрэм"-ийг баталснаар Монгол Улсад Прокурорын байгууллага анх үүсэн байгуулагдсан. Үүнээс хойш 83 жилийн дараа Улсын Их Хурлын 2012 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тогтоолоор Гурван тэс, Ханбогд сумдад "Сум дундын прокурорын газар” байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу 2013 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн тус прокурорын газар нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций, Манлай, Баян-Овоо зэрэг сумдыг харьяаллын дагуу хариуцдаг.

Тус Прокурорын газарт сум дундын ерөнхий прокурор 1, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор 2, зөрчлийн хэрэг бүртгэлтэд хяналт тавих хяналтын прокурор 1, ял эдлүүлэх ажиллагааны хяналт хариуцсан хяналтын прокурор 1, прокурорын болон захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан 1, прокурорын чиг үүргийн хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан 1, бичиг хэргийн эрхлэгч, архивч 1, нягтлан бодогч 1, бичиг хүргэгч, үйлчлэгч 1, жолооч 1, жижүүр 4 зэрэг нийт 15 прокурор, ажилтны орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг.

БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол Улсын Үндсэн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан хуулийг баримталж, орон нутаг, салбар, байгууллагын онцлогийг үл харгалзан хуулийг нэг мөр хэрэглэх явдлыг хангана.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг чанд сахиж, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн, албаны үүргээ үнэнч шударгаар биелүүлэх Бид үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтлан ажилладаг.

Үүнд:

  1. Хуулийг нэг мөр хэрэглэх
  2. Хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах
  3. Нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай байх
  4. Хараат бус, бие даасан байх
  5. Ил тод, нээлттэй байх

Бид дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Үүнд:

  1. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих
  2. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих
  3. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих
  4. Шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцох
  5. Төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах гэсэн үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу үйл ажиллагаандаа хуулийг дээдэлж, хүний эрхийг баталгаатай хангах, прокурорын хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.