Бодлогын бичиг баримт

ХАНБОГД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ТЭРГҮҮЛЭГЧИД,

 АЖЛЫН АЛБАНААС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨӨ

 

Д/д

Хийх ажлын чиглэл

Хэрэгжих хугацаа

Хариуцан зохион байгуулах эзэн

Хяналт тавих албан тушаалтан

Нэг. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаар  хэлэлцэх асуудал

1.      

Сумын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийг  хэлэлцэн батлах

12  дугаар сард

Сумын Засаг дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

2.      

Сумын 2022 оны төсөв батлах

12 дугаар  сард

Сумын Засаг дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

3.      

Дээд шатны  төсөвт өөрчлөлт орсон тохиолдолд төсөвт тодотгол хийх

Тухай бүр

Сумын Засаг дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

4.      

Сумын хөгжлийн 2021 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт,  2022 оны жилийн төлөвгөө батлах

12 дугаар сард

Сумын Засаг дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

5.      

Сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах

12 дугаар сард

Сумын Засаг дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

Хоёр. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал

6.      

Ханбогд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчид, ажлын албанаас 2021 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөө

1 дүгээр

сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

7.      

Хүүхдийн төлөө зөвлөл байгуулах

1 дүгээр

сард

Сумын ЗДТГазрын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Сумын  ИТХ-ын дарга

8.      

Сумын иргэдийг төрийн дээд одон медаль, шагналд тодорхойлох, уламжлах

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

9.      

Хүүхэд, гэр бүл хамгааллын хамтарсан багийг бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах

1 дүгээр

 сард

Сумын ЗДТГазрын нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

Сумын  ИТХ-ын дарга

10.  

Төсөвт байгууллагуудын хөрөнгө актлах, шилжүүлэх, дахин үнэлүүлэх асуудлыг хэлэлцэх

1, 6, 12 дугаар

сард

Засаг даргын орлогч, сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

11.  

Сумын ИТХ-ын  бүтэц, орон тоо, цалингийн санг шинэчлэн батлах

1 дүгээр

 сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

12.  

Нийтээр  дагаж мөрдөх захиргааны акт, холбогдох журам хэлэлцэх

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

13.  

Хороодын журмыг шинэчлэн батлах

1-2 дугаар сард

Хороодын дарга нар

Сумын  ИТХ-ын дарга

14.  

Цэргийн алба дүйцүүлэн хаах иргэдийн нэрсийг батлах

1 дүгээр

сард

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

15.  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхэд санал өгөх

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

16.  

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шагналаар шагнагдах иргэдийн хэлэлцэх

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

17.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн хэсгийг байгуулах

2 дугаар

 сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

18.  

Алдарт эхийн нэг, хоёрдугаар одонгоор шагнагдах эхчүүдийн материалыг хэлэлцэж уламжлах

3 дугаар

сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

19.  

Ухуулах хуудсыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, олон нийтийн газарт байрлуулах байршлыг тогтоох

4 дүгээр

сар

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

 

/Сумын  ИТХ-ын дарга

20.  

Сумын баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хугацааг товлож, ажлын хэсэг байгуулах тухай

6 дугаар сард

Сумын Засаг даргын орлогч

Сумын  ИТХ-ын дарга

21.  

Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхэд, гэр бүл хамгааллын хамтарсан багийн ажлын тайланг хэлэлцэх

Хагас, бүтэн жилээр

Зөвлөл, хамтарсан багийн дарга, нарийн бичиг

Сумын  ИТХ-ын дарга

22.  

Хороодын үйл ажиллагаа, жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэх

Бүтэн жилээр

Хороодын дарга нар

Сумын  ИТХ-ын дарга

23.  

Жилийн эцсийн мал, хөдөө аж ахуйн тэжээвэр амьтны  тооллогын комисс томилох

12 сард

Сумын Засаг даргын орлогч

Сумын  ИТХ-ын дарга

Гурав. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороодоос хийх хяналт шалгалт

24.  

Нийгмийн бодлого, хууль эрх зүйн хорооны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зохион байгуулах ажлууд

Тухай бүр, улирал, хагас бүтэн жилээр

Нийгмийн бодлого, хууль эрх зүйн хороо

Сумын  ИТХ-ын дарга, Нийгмийн бодлого, хууль эрх зүйн хорооны дарга

25.  

Эдийн засаг, өмч, төсөв санхүүгийн хорооны

төлөвлөгөөнд тусгагдсан зохион байгуулах ажлууд

Тухай бүр, улирал, хагас бүтэн жилээр

Эдийн засаг, өмч, төсөв санхүүгийн хороо

Сумын  ИТХ-ын дарга, Эдийн засаг, өмч, төсөв санхүүгийн хорооны дарга

26.  

Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль орчны хорооны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зохион байгуулах ажлууд

Тухай бүр, улирал, хагас бүтэн жилээр

Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль орчны хороо

Сумын  ИТХ-ын дарга,  Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль орчны хорооны дарга

27.  

Уул уурхай, дэд бүтцийн хорооны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зохион байгуулах ажлууд

Тухай бүр, улирал, хагас бүтэн жилээр

Уул уурхай, дэд бүтцийн хороо

Сумын  ИТХ-ын дарга, Уул уурхай, дэд бүтцийн хорооны дарга

Дөрөв. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ажлын албанаас

зохион байгуулах  сургалт, сурталчилгаа, арга хэмжээ

28.  

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн Хуралдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Жилдээ

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

29.  

Хороодын жилийн ажлын төлөвлөгөөг ИТХ-ын даргаар батлуулан, хэрэгжүүлэх

2 дугаар сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

30.  

Сумын ЗДТГазрын шуурай хуралдаанд тогтмол оролцож цаг үеийн мэдээллийг албан хаагчдад хүрэх, мэдээллэх

Жилдээ

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

31.  

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын намын бүлгийн хурлыг зохион байгуулахад хамтарч ажиллах

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

32.  

2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах

2 дугаар сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

33.  

Багийн ИНХурлын дарга, Төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтад хамруулах

Товлогдсон хугацаанд

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

34.  

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 оны ажлын төлөвлөгөөг батлуулах, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

2 дугаар сард жилдээ

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан, тус зөвлөлийн нарийн бичиг

Сумын  ИТХ-ын дарга буюу ГХУСАЗСЗ-ийн дарга

35.  

Сумын хэмжээний нийт 28 ХАСХОМ гаргагчдын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд авч холбогдох байгууллагад хүргүүлэх

2 дугаар сарын 15-ны дотор

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

36.  

Сумын ИТХурал, ажлын албаны ажилчид, жолоочийн ээлжийн амралтын хуваарийг баталж, хэрэгжүүлэх

1 дүгээр сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

37.  

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтныг нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиглэлийн мэргэшүүлэх сургалт, бусад сургалтанд хамруулах

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

38.  

Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчид болон сумын ИТХ-ын нэрэмжит уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

39.  

Сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллах

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

40.  

Байгууллагын 2021 оны эд хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах

12 дугаар сард

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

41.  

Иргэдэд тулгамдсан асуудлыг “Иргэний танхим”-аар дамжуулан нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийг тухайн шатны шийдвэрт тусган хэрэгжүүлэх

 Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны ажилтан

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

42.  

Нийтээр дагаж мөрдөх захиргааны актуудыг холбогдох байгууллагаар хянуулж, бүртгүүлэх

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

43.  

Сумын ИТХ-ын Хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн тогтоол, шийдвэр, ажлын албанаас зохион байгуулж байгаа ажлын талаар цаг тухай бүрт  нь цахимаар болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах, иргэд олон нийтэд хүргэх

Тухай бүр

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

44.  

Сумын ИТХ-ын Хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн  шийдвэр, ажлын албаны үйл ажиллагааны эмхэтгэл гаргаж, Төлөөлөгчдөд хүргэх

Улиралд

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтан

Сумын  ИТХ-ын дарга

45.  

Бусад аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн өөрөө удирдах удирдах байгууллагын хоорондын  харилцааг өргөжүүлэх,  хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, харилцан туршлага судлах

Жилдээ

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

46.  

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, шагнах, урамшуулал олгох асуудлыг судлан шийдвэрлэх

Жилдээ

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Сумын  ИТХ-ын дарга

Тендерийн урилга бүгд