Прокурор

2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 500 иргэнд 37,5 га газрыг шинээр өмчлүүлсэн.

    Сумын ИТХ-ын 06/10 тоот тогтоол гарч сумын нийт газар нутгийг хамарсан газрын үнэлгээний бүс, суурь үнэлгээ, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон

    МУ-ын Хаягжилтын тухай хуулийн дагуу хаягжуулалтын мэдээллийн санг үүсгэн сумын төвийг хаягийн зурагтай болгон бүрэн хаягжууллаа.

    Газрын кадастрын мэдээллийн систем болох Лэнд менежер программ хангамжийг хэрэглээнд нэвтрүүлэн улсын бүртгэлийн мэдээллийн системтэй холбон кадастрын зургийн баталгаажилтыг сумандаа хийж үйлчилж байна.

Тендерийн урилга бүгд