Оргил Дорж Шүг ОНӨААТҮГ

 "Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан"-ийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулсан 640 хүүхдийн багтаамжтай  2-р сургууль, 200 хүүхдийн багтаамжтай 29-р цэцэрлэгт  2018 оны 12 сард нээлтэй хийж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Энэхүү сургууль нь "Шинэ эрин" сургуулийн тэргүүн туршлага, сургалтын манлайлалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллах юм. Багш, хүүхдүүд сум орон нутагтаа хамгийн ая тухтай орчинд олон улсын чанар стандартад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрт суурилж хөгжих боломж бүрдэж байна. Уг сургууль, цэцэрлэг нь орчин үеийн чанар стандартад нийцсэн анги танхим, урлаг, спортын заал, цайны газар, хичээлийн хэрэглэгдэхүүн ширээ сандал, компьютер техник хэрэгслээр бүрэн хангагджээ.

Тендерийн урилга бүгд