ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХАНБОГД СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2023/03/29
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХАНБОГД СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2023 оны 03 дугаар сарын 29-нд Ханбогд сумын ЗДТГазарт "Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"-д гүйцэтгэлийн аудитын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа хуульд нийцсэн эсэх, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт үр дүнтэй хэрэгжсэн эсэхэд дүгнэлт зөвлөмж өгөх чиглэлээр ажлын хэсэг ажиллаж байна.

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХАНБОГД СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА  
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook