ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН "АВИЛГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" АЯНД НЭГДЭЖ БАЙНА.

2021/03/30

“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэдийн бодит хяналт, оролцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд нээлттэй тэгш хүргэх, авлигатай тэмцэх үйл хэрэгт иргэд, олон нийтийн оролцоог, хяналтыг бий болгох, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас иргэдэд хандсан авлигын эсрэг мэдээлэл сурталчилгааг идэвхжүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор Аймгийн ИТХ, ГХУСАЗСЗ, ЗДТГ-аас “Авлигагүй нийгмийн төлөө” хамдаа 1 сарын аяныг зохион байгуулж байгаа. Тус аянд Ханбогд сумын ЗДТГ-ын хамт олон нэгдэж байна. 

ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН "АВИЛГАГҮЙ НИЙГМИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА" АЯНД НЭГДЭЖ БАЙНА.   
Ханбогд сум - Өмнөговь Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх